O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Ochrona danych    

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE S PRZEZ PKS CHOJNICE SP. Z O.O.

 

Niniejszym pragniemy poinformowa Pastwa, e w zwizku z wejciem w ycie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych - Dziennik Urzdowy UE L 119 – dalej: RODO) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spóka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6. zapewniao bdzie okrelone w tych przepisach standardy ochrony i waciwego postpowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spóka dysponuje, e:

1) Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spóka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszy wskutek zawieranych z Pastwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczn obsug przesyanych do nas wniosków, prób, skarg i postulatów.

2) Pastwa dane osobowe, o których mowa wyej, byy, s i bd przetwarzane przez PKS Chojnice Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wycznie w celach okrelonych przepisami prawa przewozowego, cywilnego i gospodarczego.

3) Prawne podstawy dopuszczalnoci przetwarzania przez PKS Chojnice Sp. z o.o. dotyczcych Pastwa danych oparte s na wyej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbdnoci wykonania umów zawieranych ze Spók. W wymagajcych tego przypadkach Spóka ubiegaa bdzie si o wyraenie Pastwa zgody na przetwarzanie danych w wyranie zadeklarowanym celu, z zastrzeeniem moliwoci atwego odwoania zgody przez osob, która j uprzednio wyrazia.

PKS Chojnice Sp. z o.o. deklaruje, e w okrelonych stanach faktycznych przetwarza bdzie Pastwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesanki niezbdnoci do celów wynikajcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stron trzeci. Do przykadowych celów takiego przetwarzania naleay bd:

· wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczestwa osób i mienia na obszarach, w okrelonych obiektach znajdujcych si na terenach nalecych do Spóki,

· marketing usug wasnych oraz promowanie dziaalnoci Spóki i nowych inicjatyw wród klientów zwizanych z ni umowami,

· dochodzenie roszcze z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.

4) Dotyczce Pastwa dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Chojnice Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spóka przetwarza przysuguj prawa:

  • dostpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunicia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okrelonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okrelonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.

6) Administrator Danych przechowywa bdzie Pastwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa przewozowego i gospodarczego, niemniej nie duej ni 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczcych Pastwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spóki.

7) Pastwa dane osobowe mog zosta udostpnione podwykonawcom zwizanym z PKS Chojnice Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

8) Administrator Danych, deklaruje, e nie przekazuje i nie zamierza przekazywa danych osobowych do pastwa trzeciego lub organizacji midzynarodowej.

9) PKS Chojnice Sp. z o.o. wyznaczyo Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktowa mona si:

  • telefonicznie:52 39 66 017
  • drog elektroniczn: sekretariat@pks.chojnice.pl
  • osobicie – PKS Chojnice Sp. z o.o., ul. Drzymay 12, 89-600 Chojnice, pokój nr 3 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

PKS Chojnice 
  

ON

  

95


BIO

Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r. Sprzeda biletw miesicznych na kwiecie 2022 r. Komunikacja w dniach 21 – 25.02.2022: