Informacja: tel. 703 303 298
czynna 24h
koszt po��czenia: 2,08 PLN brutto / min.

O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Przewozy • Zarezerwuj autokar!    

/

B. DANE ZLECENIODAWCY - OSOBY / FIRMY / INSTYTUCJI WYNAJMUJCEJ:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych - Dziennik Urzdowy UE L 119 - RODO) przyjmuj do wiadomoci, e :

 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach zwizanych z zawarciem niniejszej Umowy jest Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6.
 2. Przetwarzanie danych zawartych w Umowie jest niezbdne do wykonania Umowy, ktrej stron jest osoba, ktrej dane dotycz, lub do podjcia dziaa na danie osoby, ktrej dane dotycz, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Dotyczce mnie dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Chojnice Sp. z o.o., w tym profilowaniu.
 4. Przysuguj mi prawa:
 • dostpu do dotyczcych mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunicia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okrelonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okrelonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktrym jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami waciwymi w sprawach postpowania na wypadek zaistnienia okrelonych prawem roszcze przechowywa bdzie dotyczce mnie dane osobowe zwizane z zawarciem i obsug Umowy przez okres do 10 lat od momentu jej zakoczenia.
 2. Dotyczce mnie dane osobowe mog zosta udostpnione podmiotom upowanionym na podstawie przepisw prawa oraz podwykonawcom zwizanym ze Spk umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radcw prawnych, firmy informatyczne. Wykaz podmiotw tej kategorii dostpny jest u wyznaczonego w Spce Inspektora Ochrony Danych..
 3. Podanie danych osobowych do niniejszej Umowy ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia i wykonania.
 4. PKS Chojnice Sp. z o.o. wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z ktrym mona skontaktowa si:
 • telefonicznie:52 39 66 017
 • poczt tradycyjn: na adres: PKS Chojnice Sp. z o.o., ul. Drzymay 12, 89-600 Chojnice
 • poczt elektroniczn: na adres e-mail: sekretariat@pks.chojnice.pl
 • osobicie: PKS Chojnice Sp. z o.o., ul. Drzymay 12, 89-600 Chojnice, pokj nr 3

Wyraam zgod na przesyanie mi informacji handlowej przez Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6, w tym za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, w szczeglnoci poczty elektronicznej i SMS, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Zgoda ta moe by odwoana w kadym czasie.

Paliwa      

Ceny w PKS Chojnice 
2021-10-14 godz. 12 00 

ON

5,92

95

5,91

BIO

3,21
Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzeda biletw miesicznych na listopad 2021r. Sprzeda biletw miesicznych na padziernik 2021 r. Sprzeda biletw miesicznych na wrzesie 2021 r. O G O S Z E N I E - dot. 04.06.2021 r. SPRZEDA BILETW MIESICZNYCH NA CZERWIEC 2021 R. Komunikacja autobusowa od 17.05.2021 r. Od 1 kwietnia poczenia do i z Bydgoszczy cakowicie zawieszone Poczenia do i z Splna Kr. zawieszone w soboty i niedziele